Bưu điện văn hóa xã Hồng Bắc

  • Mã bưu điện: 535760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Bắc
  • Địa chỉ: Thôn A Ninh, Xã Hồng Bắc, Huyện A Lưới
  • Điện thoại: 878083