Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tung

  • Mã bưu điện: 274190
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoàng Tung
  • Địa chỉ: Xóm Bến Đò, Xã Hoàng Tung, Huyện Hoà An
  • Điện thoại: 0913959618