Bưu điện văn hóa xã Hoằng Thắng

  • Mã bưu điện: 442800
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hoằng Thắng
  • Địa chỉ: Làng Hải Phúc, Xã Hoằng Thắng, Huyện Hoằng Hoá
  • Điện thoại: 01256916413