Bưu điện văn hóa xã Hạ Trung

  • Mã bưu điện: 448158
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hạ Trung
  • Địa chỉ: Làng Cò Con, Xã Hạ Trung, Huyện Bá Thước
  • Điện thoại: 01253720730