Bưu điện văn hóa xã Giang Ly

  • Mã bưu điện: 654080
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giang Ly
  • Địa chỉ: Thôn Gia Rít, Xã Giang Ly, Huyện Khánh Vĩnh
  • Điện thoại: 02583793530