Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk 2

  • Mã bưu điện: 636691
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ea Bhốk 2
  • Địa chỉ: Buôn Ea Kmar, Xã Ea BHốk, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: