Bưu điện văn hóa xã Đray Bhăng

  • Mã bưu điện: 636661
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đray Bhăng
  • Địa chỉ: Thôn Lô 13, Xã Đrây BHăng, Huyện Cư Kuin
  • Điện thoại: 0902 442781