Bưu điện văn hóa xã Đắk Rla

  • Mã bưu điện: 641840
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Rla
  • Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đắk RLa, Huyện Đắk Mil
  • Điện thoại: 02613744693