Bưu điện văn hóa xã Cự Thắng

  • Mã bưu điện: 298350
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cự Thắng
  • Địa chỉ: Khu 8, Xã Cự Thắng, Huyện Thanh Sơn
  • Điện thoại: 878222