Bưu điện văn hóa xã Chí Tiên

  • Mã bưu điện: 295925
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chí Tiên
  • Địa chỉ: Khu 9, Xã Chí Tiên, Huyện Thanh Ba
  • Điện thoại: 3886008