Bưu điện Trung tâm Hành chính công

  • Mã bưu điện: 531110
  • Bưu cục: Bưu điện Trung tâm Hành chính công
  • Địa chỉ: Sô´1, Đường Lê Lai, Phường Vĩnh Ninh, Thành phố Huế
  • Điện thoại: