Bưu điện Trai Trang

  • Mã bưu điện: 162960
  • Bưu cục: Bưu điện Trai Trang
  • Địa chỉ: Thôn Trai Trang, Thị Trấn Yên Mỹ, Huyện Yên Mỹ
  • Điện thoại: 964102