Bưu điện Tà Lùng

  • Mã bưu điện: 277801
  • Bưu cục: Bưu điện Tà Lùng
  • Địa chỉ: Khu Pò Tập, Thị Trấn Tà Lùng, Huyện Phục Hòa
  • Điện thoại: 02063.824.101