Bưu điện Quảng Bố

  • Mã bưu điện: 223712
  • Bưu cục: Bưu điện Quảng Bố
  • Địa chỉ: Thôn Quảng Bố, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài
  • Điện thoại: 02223646020