Bưu điện Phường 2

  • Mã bưu điện: 943970
  • Bưu cục: Bưu điện Phường 2
  • Địa chỉ: Khóm 1, Phường 2, Huyện Duyên Hải
  • Điện thoại: 02943836200