Bưu điện Phố 1

  • Mã bưu điện: 451730
  • Bưu cục: Bưu điện Phố 1
  • Địa chỉ: Thôn Quang Bái, Xã Quang Trung, Huyện Ngọc Lặc
  • Điện thoại: 871105