Bưu điện Hòa Long

  • Mã bưu điện: 795170
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Long
  • Địa chỉ: Ấp Nam, Xã Hoà Long, Thành phố Bà Rịa
  • Điện thoại: 02543.825625