Bưu điện Điện Biên Phủ

  • Mã bưu điện: 941340
  • Bưu cục: Bưu điện Điện Biên Phủ
  • Địa chỉ: Sô´01, Đường Điện Biên Phủ, Phường 3, Thành phố Trà Vinh
  • Điện thoại: 0294.3852952