Bưu điện Cổng Trắng

  • Mã bưu điện: 242100
  • Bưu cục: Bưu điện Cổng Trắng
  • Địa chỉ: Khu Cổng Trắng, Thị Trấn Đồng Đăng, Huyện Cao Lộc
  • Điện thoại: 02053851748