Bưu điện Chợ Dâu

  • Mã bưu điện: 222540
  • Bưu cục: Bưu điện Chợ Dâu
  • Địa chỉ: Phố Dâu, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành
  • Điện thoại: 798200