VNPOST Phù Yên, Sơn La

Chuyển phát nhanh bưu điện VNPOST Phù Yên, Sơn La cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ, số điện thoại tất cả các bưu điện xã, phường tại Phù Yên, Sơn La. Bưu điện Phù Yên, Bưu điện Gia Phù, Bưu điện văn hóa xã Huy Tân, Bưu điện văn hóa xã Huy Thượng, Bưu điện văn hóa xã Tân Lang, Bưu điện văn hóa xã Mường Lang, Bưu điện văn hóa xã Quang Huy, Bưu điện văn hóa xã Mường Cơi, Bưu điện văn hóa xã Mường Thải, Bưu điện văn hóa xã Suối Tọ, Bưu điện văn hóa xã Huy Bắc, Bưu điện văn hóa xã Huy Hạ, Bưu điện văn hóa xã Tường Phù, Bưu điện văn hóa xã Huy Tường, Bưu điện văn hóa xã Mường Do, Bưu điện văn hóa xã Suối Bau, Bưu điện văn hóa xã Tường Thượng, Bưu điện văn hóa xã Tường Tiến, Bưu điện văn hóa xã Sập Sa, Bưu điện văn hóa xã Kim Bon, Bưu điện văn hóa xã Tường Hạ, Bưu điện văn hóa xã Tường Phong, Bưu điện văn hóa xã Mường Bang, Bưu điện văn hóa xã Đá Đỏ, Bưu điện văn hóa xã Tân Phong, Bưu điện văn hóa xã Nam Phong, Bưu điện văn hóa xã Bắc Phong, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phù Yên, Bưu cục văn phòng Huyện Phù Yên

Bưu điện Phù Yên

 • Mã bưu điện: 363600
 • Bưu cục: Bưu điện Phù Yên
 • Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 02123863237

Bưu điện Gia Phù

 • Mã bưu điện: 364020
 • Bưu cục: Bưu điện Gia Phù
 • Địa chỉ: Bản Phố Ngã Ba Gia Phù, Xã Gia Phù, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 02123865166

Bưu điện văn hóa xã Huy Tân

 • Mã bưu điện: 363630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huy Tân
 • Địa chỉ: Bản Puôi 1, Xã Huy Tân, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01645199278

Bưu điện văn hóa xã Huy Thượng

 • Mã bưu điện: 363960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huy Thượng
 • Địa chỉ: Bản Ban 2, Xã Huy Thượng, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01646092852

Bưu điện văn hóa xã Tân Lang

 • Mã bưu điện: 363810
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lang
 • Địa chỉ: Bản Thịnh Lang 1, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0867815444

Bưu điện văn hóa xã Mường Lang

 • Mã bưu điện: 363800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Lang
 • Địa chỉ: Bản Đung, Xã Mường Lang, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01659648090

Bưu điện văn hóa xã Quang Huy

 • Mã bưu điện: 363920
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quang Huy
 • Địa chỉ: Bản Búc, Xã Quang Huy, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01674307081

Bưu điện văn hóa xã Mường Cơi

 • Mã bưu điện: 363840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Cơi
 • Địa chỉ: Khối Ngã Ba Mường Cơi, Xã Mường Cơi, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01686060337

Bưu điện văn hóa xã Mường Thải

 • Mã bưu điện: 363880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Thải
 • Địa chỉ: Bản Thải Thượng, Xã Mường Thải, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0917 969744

Bưu điện văn hóa xã Suối Tọ

 • Mã bưu điện: 363900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Tọ
 • Địa chỉ: Bản Lũng Khoai A, Xã Suối Tọ, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01633387873

Bưu điện văn hóa xã Huy Bắc

 • Mã bưu điện: 363980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huy Bắc
 • Địa chỉ: Bản Nà Phái 1, Xã Huy Bắc, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01648 860842

Bưu điện văn hóa xã Huy Hạ

 • Mã bưu điện: 363650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huy Hạ
 • Địa chỉ: Bản Đồng Lỳ, Xã Huy Hạ, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01679 433211

Bưu điện văn hóa xã Tường Phù

 • Mã bưu điện: 364000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tường Phù
 • Địa chỉ: Bản Bùa Chung 1, Xã Tường Phù, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01638614745

Bưu điện văn hóa xã Huy Tường

 • Mã bưu điện: 363680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huy Tường
 • Địa chỉ: Bản Chiềng Lường, Xã Huy Tường, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0946669129

Bưu điện văn hóa xã Mường Do

 • Mã bưu điện: 363770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Do
 • Địa chỉ: Bản Lằn, Xã Mường Do, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0987 690680

Bưu điện văn hóa xã Suối Bau

 • Mã bưu điện: 364040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Suối Bau
 • Địa chỉ: Bản Suối Cáy, Xã Suối Bau, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0972500860

Bưu điện văn hóa xã Tường Thượng

 • Mã bưu điện: 364060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tường Thượng
 • Địa chỉ: Bản Khoa, Xã Tường Thượng, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01665478592

Bưu điện văn hóa xã Tường Tiến

 • Mã bưu điện: 363700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tường Tiến
 • Địa chỉ: Bản Pa, Xã Tường Tiến, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0973736128

Bưu điện văn hóa xã Sập Sa

 • Mã bưu điện: 364120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sập Sa
 • Địa chỉ: Bản Xa, Xã Sập Sa, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01669927497

Bưu điện văn hóa xã Kim Bon

 • Mã bưu điện: 364100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Bon
 • Địa chỉ: Bản Suối Bương, Xã Kim Bon, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01682039261

Bưu điện văn hóa xã Tường Hạ

 • Mã bưu điện: 364080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tường Hạ
 • Địa chỉ: Bản Cóc 1, Xã Tường Hạ, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0917 871119

Bưu điện văn hóa xã Tường Phong

 • Mã bưu điện: 363720
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tường Phong
 • Địa chỉ: Bản Hạ Lương, Xã Tường Phong, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01629909196

Bưu điện văn hóa xã Mường Bang

 • Mã bưu điện: 363750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mường Bang
 • Địa chỉ: Bản Sọc, Xã Mường Bang, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01698 960260

Bưu điện văn hóa xã Đá Đỏ

 • Mã bưu điện: 364130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đá Đỏ
 • Địa chỉ: Bản Bãi Vàng B, Xã Đá Đỏ, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 01646 429431

Bưu điện văn hóa xã Tân Phong

 • Mã bưu điện: 364160
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phong
 • Địa chỉ: Bản Vạn, Xã Tân Phong, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0968266986

Bưu điện văn hóa xã Nam Phong

 • Mã bưu điện: 363730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Phong
 • Địa chỉ: Bản Đá Mài1, Xã Nam Phong, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0975445202

Bưu điện văn hóa xã Bắc Phong

 • Mã bưu điện: 364150
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bắc Phong
 • Địa chỉ: Bản Đá Phổ, Xã Bắc Phong, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 0167670160

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phù Yên

 • Mã bưu điện: 363620
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Phù Yên
 • Địa chỉ: Khối 5, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại: 02123863261

Bưu cục văn phòng Huyện Phù Yên

 • Mã bưu điện: 363618
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Huyện Phù Yên
 • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’