Tổng hợp danh sách bưu điện, bưu cục tại Lai Vung

Bài viết tổng hợp mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu cục ở Lai Vung thuộc tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Bưu điện Lai Vung, Bưu điện Tân Thành, Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành, Bưu điện văn hóa xã Tân Dương, Bưu điện văn hóa xã Long Hậu, Bưu điện văn hóa xã Tân Phước, Bưu điện văn hóa xã Hòa Long, Bưu điện văn hóa xã Long Thắng, Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thới, Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa, Bưu điện văn hóa xã Định Hòa, Bưu điện văn hóa xã Phong Hòa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lai Vung, Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG, Bưu cục văn phòng Lai Vung 2

Bưu điện Lai Vung

 • Mã bưu điện: 872800
 • Bưu cục: Bưu điện Lai Vung
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: ‎02773651651

Bưu điện Tân Thành

 • Mã bưu điện: 872890
 • Bưu cục: Bưu điện Tân Thành
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 54, Xã Tân Thành, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773647930

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành

 • Mã bưu điện: 872830
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Thành
 • Địa chỉ: Ấp Tân Bình, Xã Hoà Thành, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773647930

Bưu điện văn hóa xã Tân Dương

 • Mã bưu điện: 872840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Dương
 • Địa chỉ: Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773653725

Bưu điện văn hóa xã Long Hậu

 • Mã bưu điện: 872850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hậu
 • Địa chỉ: Ấp Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773656300

Bưu điện văn hóa xã Tân Phước

 • Mã bưu điện: 872870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phước
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thuận, Xã Tân Phước, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773656600

Bưu điện văn hóa xã Hòa Long

 • Mã bưu điện: 872910
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Long
 • Địa chỉ: Ấp Long Hội, Xã Hoà Long, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773848666

Bưu điện văn hóa xã Long Thắng

 • Mã bưu điện: 872960
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Thắng
 • Địa chỉ: Ấp Long Định, Xã Long Thắng, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773848050

Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thới

 • Mã bưu điện: 872930
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Thới
 • Địa chỉ: Ấp Hoà Định, Xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773638700

Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa

 • Mã bưu điện: 872940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Hoà Tân, Xã Tân Hoà, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773636124

Bưu điện văn hóa xã Định Hòa

 • Mã bưu điện: 872950
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Định Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Định Thành, Xã Định Hoà, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Phong Hòa

 • Mã bưu điện: 872970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Phong Hoà, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773630333

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lai Vung

 • Mã bưu điện: 872820
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lai Vung
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773848800

Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG

 • Mã bưu điện: 872920
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH LAI VUNG
 • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng Lai Vung 2

 • Mã bưu điện: 872823
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Lai Vung 2
 • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
 • Điện thoại: 02773651651