Thông tin bưu cục: Quế Võ – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Quế Võ tỉnh Bắc Ninh thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Quế Võ, Bưu điện KHL Quế Võ, Bưu điện KCN Quế Võ, Bưu điện Nội Doi, Bưu điện Đông Du, Bưu điện văn hóa xã Việt Hùng, Bưu điện văn hóa xã Phù Lương, Bưu điện văn hóa xã Phù Lãng, Bưu điện văn hóa xã Bằng An, Bưu điện văn hóa xã Quế Tân, Bưu điện văn hóa xã Nhân Hoà, Bưu điện văn hóa xã Việt Thống, Bưu điện văn hóa xã Phượng Mao, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Xá, Bưu điện văn hóa xã Châu Phong, Bưu điện văn hóa xã Đức Long, Bưu điện văn hóa xã Bồng Lai, Bưu điện văn hóa xã Yên Giả, Bưu điện văn hóa xã Mộ Đạo, Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng, Bưu điện văn hóa xã Cách Bi, Bưu điện văn hóa xã Đào Viên, Bưu điện văn hóa xã Hán Quảng, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quế Võ, Bưu cục văn phòng VP BĐH Quế Võ

Bưu điện Quế Võ

 • Mã bưu điện: 222800
 • Bưu cục: Bưu điện Quế Võ
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223863003

Bưu điện KHL Quế Võ

 • Mã bưu điện: 222813
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Quế Võ
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223610666

Bưu điện KCN Quế Võ

 • Mã bưu điện: 222918
 • Bưu cục: Bưu điện KCN Quế Võ
 • Địa chỉ: Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223617330

Bưu điện Nội Doi

 • Mã bưu điện: 222930
 • Bưu cục: Bưu điện Nội Doi
 • Địa chỉ: Thôn Liễn Thượng, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 863249

Bưu điện Đông Du

 • Mã bưu điện: 223072
 • Bưu cục: Bưu điện Đông Du
 • Địa chỉ: Thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 863256

Bưu điện văn hóa xã Việt Hùng

 • Mã bưu điện: 222820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Hùng
 • Địa chỉ: Thôn Lợ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223863844

Bưu điện văn hóa xã Phù Lương

 • Mã bưu điện: 222840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Lương
 • Địa chỉ: Thôn Yên Đinh, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223863842

Bưu điện văn hóa xã Phù Lãng

 • Mã bưu điện: 222850
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phù Lãng
 • Địa chỉ: Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 864400

Bưu điện văn hóa xã Bằng An

 • Mã bưu điện: 222860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bằng An
 • Địa chỉ: Thôn Đanh, Xã Bằng An, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864399

Bưu điện văn hóa xã Quế Tân

 • Mã bưu điện: 222870
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quế Tân
 • Địa chỉ: Thôn Lạc Xá, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223863843

Bưu điện văn hóa xã Nhân Hoà

 • Mã bưu điện: 222890
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nhân Hoà
 • Địa chỉ: Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864524

Bưu điện văn hóa xã Việt Thống

 • Mã bưu điện: 222900
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Việt Thống
 • Địa chỉ: Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864523

Bưu điện văn hóa xã Phượng Mao

 • Mã bưu điện: 222970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phượng Mao
 • Địa chỉ: Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864554

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Xá

 • Mã bưu điện: 222980
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Xá
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864217

Bưu điện văn hóa xã Châu Phong

 • Mã bưu điện: 222991
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Châu Phong
 • Địa chỉ: Thôn Thất Gian, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864218

Bưu điện văn hóa xã Đức Long

 • Mã bưu điện: 223000
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đức Long
 • Địa chỉ: Thôn Vân Đoàn, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864788

Bưu điện văn hóa xã Bồng Lai

 • Mã bưu điện: 223040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bồng Lai
 • Địa chỉ: Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223628859

Bưu điện văn hóa xã Yên Giả

 • Mã bưu điện: 223090
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Yên Giả
 • Địa chỉ: Thôn La Miệt, Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864401

Bưu điện văn hóa xã Mộ Đạo

 • Mã bưu điện: 223080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mộ Đạo
 • Địa chỉ: Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223863848

Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng

 • Mã bưu điện: 223100
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Chi Lăng
 • Địa chỉ: Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223863846

Bưu điện văn hóa xã Cách Bi

 • Mã bưu điện: 223050
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cách Bi
 • Địa chỉ: Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223863845

Bưu điện văn hóa xã Đào Viên

 • Mã bưu điện: 223060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đào Viên
 • Địa chỉ: Thôn Lầy, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223864527

Bưu điện văn hóa xã Hán Quảng

 • Mã bưu điện: 223120
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hán Quảng
 • Địa chỉ: Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223873173

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quế Võ

 • Mã bưu điện: 222830
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quế Võ
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: 02223863003

Bưu cục văn phòng VP BĐH Quế Võ

 • Mã bưu điện: 222815
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Quế Võ
 • Địa chỉ: Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ
 • Điện thoại: