Thông tin bưu cục: Lục Ngạn – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Lục Ngạn, Bưu điện Phố Lim, Bưu điện Biển Động, Bưu điện Đình Kim, Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hồ, Bưu điện văn hóa xã Tân Quang, Bưu điện văn hóa xã Đồng Cốc, Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận, Bưu điện văn hóa xã Hồng Giang, Bưu điện văn hóa xã Giáp Sơn, Bưu điện văn hóa xã Phì Điền, Bưu điện văn hóa xã Tân Hoa, Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn, Bưu điện văn hóa xã Thanh Hải, Bưu điện văn hóa xã Biên Sơn, Bưu điện văn hóa xã Hộ Đáp, Bưu điện văn hóa xã Phong Vân, Bưu điện văn hóa xã Phong Minh, Bưu điện văn hóa xã Xa Lý, Bưu điện văn hóa xã Kiên Thành, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải, Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Cấm Sơn, Bưu điện văn hóa xã Kiên Lao, Bưu điện văn hóa xã Qúi Sơn, Bưu điện văn hóa xã Trù Hựu, Bưu điện văn hóa xã Mỹ An, Bưu điện văn hóa xã Nam Dương, Bưu điện văn hóa xã Tân Lập, Bưu điện văn hóa xã Tân Mộc, Bưu điện văn hóa xã Đèo Gia, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lục Ngạn, Bưu cục văn phòng VP BĐH Lục Ngạn

Bưu điện Lục Ngạn

 • Mã bưu điện: 233000
 • Bưu cục: Bưu điện Lục Ngạn
 • Địa chỉ: Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043882261

Bưu điện Phố Lim

 • Mã bưu điện: 233110
 • Bưu cục: Bưu điện Phố Lim
 • Địa chỉ: Thôn Lim, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891511

Bưu điện Biển Động

 • Mã bưu điện: 233170
 • Bưu cục: Bưu điện Biển Động
 • Địa chỉ: Khu phố Biển, Xã Biển Động, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891501

Bưu điện Đình Kim

 • Mã bưu điện: 233650
 • Bưu cục: Bưu điện Đình Kim
 • Địa chỉ: Thôn Kim 1, Xã Phượng Sơn, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891002

Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hồ

 • Mã bưu điện: 233020
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nghĩa Hồ
 • Địa chỉ: Thôn Trung Nghĩa, Xã Nghĩa Hồ, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043883011

Bưu điện văn hóa xã Tân Quang

 • Mã bưu điện: 233040
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Quang
 • Địa chỉ: Thôn Sàng Nội, Xã Tân Quang, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891642

Bưu điện văn hóa xã Đồng Cốc

 • Mã bưu điện: 233060
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Cốc
 • Địa chỉ: Thôn Phong Đào, Xã Đồng Cốc, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891804

Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận

 • Mã bưu điện: 233580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Nhuận
 • Địa chỉ: Thôn Quéo, Xã Phú Nhuận, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891803

Bưu điện văn hóa xã Hồng Giang

 • Mã bưu điện: 233080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hồng Giang
 • Địa chỉ: Khu phố Kép, Xã Hồng Giang, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043882211

Bưu điện văn hóa xã Giáp Sơn

 • Mã bưu điện: 233111
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Giáp Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Hạ Long, Xã Giáp Sơn, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043682002

Bưu điện văn hóa xã Phì Điền

 • Mã bưu điện: 233130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phì Điền
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Chét, Xã Phì Điền, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891572

Bưu điện văn hóa xã Tân Hoa

 • Mã bưu điện: 233140
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Hoa
 • Địa chỉ: Thôn Thanh Văn 1, Xã Tân Hoa, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891552

Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn

 • Mã bưu điện: 233190
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kim Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Tân Lập, Xã Kim Sơn, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891802

Bưu điện văn hóa xã Thanh Hải

 • Mã bưu điện: 233280
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Hải
 • Địa chỉ: Thôn Lai Cách, Xã Thanh Hải, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043883291

Bưu điện văn hóa xã Biên Sơn

 • Mã bưu điện: 233340
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Biên Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Hiệp Cát, Xã Biên Sơn, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043883030

Bưu điện văn hóa xã Hộ Đáp

 • Mã bưu điện: 233380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hộ Đáp
 • Địa chỉ: Thôn Đèo Trang, Xã Hộ Đáp, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043792040

Bưu điện văn hóa xã Phong Vân

 • Mã bưu điện: 233260
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Vân
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Nhạc, Xã Phong Vân, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043792003

Bưu điện văn hóa xã Phong Minh

 • Mã bưu điện: 233220
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Minh
 • Địa chỉ: Thôn Cả, Xã Phong Minh, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043792038

Bưu điện văn hóa xã Xa Lý

 • Mã bưu điện: 233240
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Xa Lý
 • Địa chỉ: Thôn Xé, Xã Xa Lý, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043792050

Bưu điện văn hóa xã Kiên Thành

 • Mã bưu điện: 233430
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiên Thành
 • Địa chỉ: Thôn Bản Hạ, Xã Kiên Thành, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043883336

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải

 • Mã bưu điện: 233470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải
 • Địa chỉ: Thôn Cầu Sắt, Xã Sơn Hải, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043582480

Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn

 • Mã bưu điện: 233400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Phố Chợ, Xã Tân Sơn, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043792008

Bưu điện văn hóa xã Cấm Sơn

 • Mã bưu điện: 233480
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cấm Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Bến, Xã Cấm Sơn, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043792039

Bưu điện văn hóa xã Kiên Lao

 • Mã bưu điện: 233520
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Kiên Lao
 • Địa chỉ: Thôn Cống, Xã Kiên Lao, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043883001

Bưu điện văn hóa xã Qúi Sơn

 • Mã bưu điện: 233540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Qúi Sơn
 • Địa chỉ: Thôn Hai Mới, Xã Quí Sơn, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043883012

Bưu điện văn hóa xã Trù Hựu

 • Mã bưu điện: 233490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trù Hựu
 • Địa chỉ: Thôn Hải Yên, Xã Trù Hựu, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043582550

Bưu điện văn hóa xã Mỹ An

 • Mã bưu điện: 233630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ An
 • Địa chỉ: Thôn Ngọc Nương, Xã Mỹ An, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891145

Bưu điện văn hóa xã Nam Dương

 • Mã bưu điện: 233610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nam Dương
 • Địa chỉ: Thôn Thủ Dương, Xã Nam Dương, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043883335

Bưu điện văn hóa xã Tân Lập

 • Mã bưu điện: 233680
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Lập
 • Địa chỉ: Thôn Đồng Con 1, Xã Tân Lập, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891806

Bưu điện văn hóa xã Tân Mộc

 • Mã bưu điện: 233730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Mộc
 • Địa chỉ: Thôn Tân Giáo, Xã Tân Mộc, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043883010

Bưu điện văn hóa xã Đèo Gia

 • Mã bưu điện: 233710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đèo Gia
 • Địa chỉ: Thôn Ruồng, Xã Đèo Gia, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043891805

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lục Ngạn

 • Mã bưu điện: 233010
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lục Ngạn
 • Địa chỉ: Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại: 02043882261

Bưu cục văn phòng VP BĐH Lục Ngạn

 • Mã bưu điện: 233013
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Lục Ngạn
 • Địa chỉ: Khu Minh Khai, Thị Trấn Chũ, Huyện Lục Ngạn
 • Điện thoại:

Với mạng lưới các điểm phục vụ rộng khắp, trải dài đến tận cấp xã trên cả nước và kinh nghiệm cung cấp các dịch vụ về Bưu chính chuyển phát, các dịch vụ tài chính bưu chính như tiết kiệm bưu điện, chuyển tiền, dịch vụ thu hộ chi hộ, dịch vụ đại lý (đại lý bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, đại lý vé điện tử và các dịch vụ đại lý khác)...

Các dịch vụ chính tại VNPost

Dưới đây là một số dịch vụ chính mà VNPost cung cấp đến khách hàng, bao gồm cả trong nước và quốc tế.

Dịch vụ chuyển phát nhanh EMS

Đây là dịch vụ chuyển phát nhanh thư, tài liệu, bưu phẩm, hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong phạm vi toàn quốc, theo thời gian được công bố trước. Dịch vụ này phù hợp với những khách hàng cần thời gian chuyển hàng nhanh và trọng lượng bưu phẩm nhẹ.
 • Là dịch vụ chuyển phát nhanh hàng hóa từ người gửi đến người nhận trong nước và quốc tế theo chỉ tiêu thời gian được quy định trước.
 • Phạm vi áp dụng dịch vụ 63 tỉnh thành.

Dịch vụ bưu phẩm đảm bảo

 • Là dịch vụ giao hàng theo yêu cầu hoặc theo hợp đồng đã ký kết, không bị áp lực quá nhiều về yếu tố thời gian..
 • Dịch vụ này cũng được áp dụng trên toàn quốc, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không là ngoại lệ.

Dịch vụ bưu kiện

 • Dịch vụ chuyển hàng hóa đến địa chỉ người nhận.
 • Khối lượng tối đa: 30kg/bưu gửi.
 • Phạm vi toàn quốc và 232 vùng lãnh thổ và quốc gia trên thế giới.

Dịch vụ thu hộ – chi hộ

Khách hàng có thể nộp các loại tiền phí bảo hiểm, thanh toán hóa đơn điện nước, internet, cước điện thoại, tiền mua hàng trực tuyến, tiền nộp phạt do vi phạm luật giao thông,… Trong dịch vụ chi hộ, Vnpost thay mặt các doanh nghiệp, tổ chức, xã hội chi trả các khoản tiền (bao gồm tiền lương nhân viên, tiền cho đối tác, khách hàng).

Hotline chăm sóc khách hàng

Đường dây nóng hỗ trợ: 1900 54 54 81

Thời gian làm việc

Sáng: 7h30’ đến 12h00’ - Chiều: Từ 13h00’ đến 19h00’

Tra cứu vận đơn Bưu điện - VNPOST

Thật đơn giản, bạn chỉ cần nhập mã vận đơn và nhấp tìm kiếm sẽ có ngay kết quả bên dưới

Tra cứu đơn hàng Bưu điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của bạn (tracking number)

ex. EF216185515VN