Category: Bắc Giang

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Sơn

Mã bưu điện: 237340 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Sơn Địa chỉ: Thôn Tân Sơn, Xã Quỳnh Sơn, Huyện Yên Dũng Điện thoại: 02043871623

Bưu điện văn hóa xã Nội Hoàng

Mã bưu điện: 237510 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nội Hoàng Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Nội Hoàng, Huyện Yên Dũng Điện thoại: 02043870497

Bưu điện văn hóa xã Nham Sơn

Mã bưu điện: 237430 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nham Sơn Địa chỉ: Thôn Minh Phượng, Xã Nham Sơn, Huyện Yên Dũng Điện thoại: 02043900838

Bưu điện văn hóa xã Thắng Cương

Mã bưu điện: 237580 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thắng Cương Địa chỉ: Thôn Phấn Lôi, Xã Thắng Cương, Huyện Yên Dũng Điện thoại: 02043870071

Bưu điện văn hóa xã Tư Mại

Mã bưu điện: 237560 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tư Mại Địa chỉ: Thôn Bắc Am, Xã Tư Mại, Huyện Yên Dũng Điện thoại: 02043870492

Bưu điện văn hóa xã Đồng Phúc

Mã bưu điện: 237610 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Phúc Địa chỉ: Thôn Việt Thắng, Xã Đồng Phúc, Huyện Yên Dũng Điện thoại: 02043870491

Bưu điện văn hóa xã Đồng Việt

Mã bưu điện: 237590 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đồng Việt Địa chỉ: Xóm Bè, Xã Đồng Việt, Huyện Yên Dũng Điện thoại: 02043870500

Bưu điện văn hóa xã Hương Gián

Mã bưu điện: 237390 Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hương Gián Địa chỉ: Xóm Hấn, Xã Hương Gián, Huyện Yên Dũng Điện thoại: 02043871628