Kiốt bưu điện Đại Lải

  • Mã bưu điện: 283546
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Đại Lải
  • Địa chỉ: Dãy nhà , Khu trung tâm thương mại Khu A Hồ Đại lải, Xã Ngọc Thanh, Thành phố Phúc Yên
  • Điện thoại: