Hòm thư Công cộng Nậm Hăn

  • Mã bưu điện: 392720
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Hăn
  • Địa chỉ: Bản Pá Hăn 1, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: 874850