Hòm thư Công cộng Nậm Cha

  • Mã bưu điện: 392620
  • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Nậm Cha
  • Địa chỉ: Bản Bản Nậm Cha 1, Xã Nậm Cha, Huyện Sìn Hồ
  • Điện thoại: 874400