Hệ thống bưu điện Quỳnh Lưu, Nghệ An

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Quỳnh Lưu thuộc tỉnh Nghệ An, bao gồm: Bưu điện Quỳnh Lưu, Bưu điện BC KHL Quỳnh Lưu, Bưu điện Chợ Tuần, Bưu điện Thạch Văn, Bưu điện Quỳnh Đôi, Bưu điện Quỳnh Lương, Bưu điện Chợ Ngò, Bưu điện Quỳnh Thuận, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thanh, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảng, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Văn, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thắng, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Tân, Bưu điện văn hóa xã Qùynh Hoa, Bưu điện văn hóa xã Ngọc Sơn, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Tam, Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Giang, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Lâm, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hưng, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Diện, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thạch, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hậu, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bá, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Minh, Bưu điện văn hóa xã Qùynh Yên, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Ngọc, Bưu điện văn hóa xã An Hòa, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Nghĩa, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thọ, Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thuận, Bưu điện văn hóa xã Tiến Thủy, Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Long, Bưu điện văn hóa xã Tân Thắng, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quỳnh Lưu, Hòm thư Công cộng Độc lập, Bưu cục văn phòng VP BĐH Quỳnh Lưu

Bưu điện Quỳnh Lưu

 • Mã bưu điện: 464900
 • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Lưu
 • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 02383864101

Bưu điện BC KHL Quỳnh Lưu

 • Mã bưu điện: 464915
 • Bưu cục: Bưu điện BC KHL Quỳnh Lưu
 • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 02383864343

Bưu điện Chợ Tuần

 • Mã bưu điện: 465420
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Tuần
 • Địa chỉ: Xóm 17 Hưng Tân, Xã Quỳnh Châu, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0917211545

Bưu điện Thạch Văn

 • Mã bưu điện: 465100
 • Bưu cục: Bưu điện Thạch Văn
 • Địa chỉ: Xóm 9, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 02383646402

Bưu điện Quỳnh Đôi

 • Mã bưu điện: 464920
 • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Đôi
 • Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Đôi, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0914606676

Bưu điện Quỳnh Lương

 • Mã bưu điện: 465860
 • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Lương
 • Địa chỉ: Xóm 2, Xã Quỳnh Lương, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0911660333

Bưu điện Chợ Ngò

 • Mã bưu điện: 465670
 • Bưu cục: Bưu điện Chợ Ngò
 • Địa chỉ: Xóm 13, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 02383865601

Bưu điện Quỳnh Thuận

 • Mã bưu điện: 465760
 • Bưu cục: Bưu điện Quỳnh Thuận
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01258274921

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thanh

 • Mã bưu điện: 464940
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thanh
 • Địa chỉ: Xóm 8, Xã Quỳnh Thanh, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0912187868

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảng

 • Mã bưu điện: 464970
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bảng
 • Địa chỉ: Xóm 1 Chí Thành, Xã Quỳnh Bảng, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01205987420

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Văn

 • Mã bưu điện: 465130
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Văn
 • Địa chỉ: Xóm 14, Xã Quỳnh Văn, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0965253178

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thắng

 • Mã bưu điện: 465330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thắng
 • Địa chỉ: Xóm 9 Tiến Thành, Xã Quỳnh Thắng, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01293177233

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Tân

 • Mã bưu điện: 465400
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Tân
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Tân, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0948236567

Bưu điện văn hóa xã Qùynh Hoa

 • Mã bưu điện: 465380
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Qùynh Hoa
 • Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Hoa, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0948978074

Bưu điện văn hóa xã Ngọc Sơn

 • Mã bưu điện: 465470
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ngọc Sơn
 • Địa chỉ: Xóm 1, Xã Ngọc Sơn, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01255541876

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Tam

 • Mã bưu điện: 465490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Tam
 • Địa chỉ: Xóm 3a, Xã Quỳnh Tam, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0911183850

Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn

 • Mã bưu điện: 465510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Sơn
 • Địa chỉ: Xóm 4, Xã Tân Sơn, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0977460234

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Giang

 • Mã bưu điện: 465530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Giang
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Tâm, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01258274917

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Lâm

 • Mã bưu điện: 465531
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Lâm
 • Địa chỉ: Xóm Vinh Hoa, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01678520789

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hưng

 • Mã bưu điện: 465590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hưng
 • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Hưng, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01267209700

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Diện

 • Mã bưu điện: 465610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Diện
 • Địa chỉ: Xóm Đồng Văn, Xã Quỳnh Diên, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01267209551

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Mỹ

 • Mã bưu điện: 465450
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Mỹ
 • Địa chỉ: Xóm Thọ Ninh, Xã Quỳnh Mỹ, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 949124573

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thạch

 • Mã bưu điện: 465101
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thạch
 • Địa chỉ: Xóm 13, Xã Quỳnh Thạch, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0942361318

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hậu

 • Mã bưu điện: 465080
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Hậu
 • Địa chỉ: Xóm 8 Thượng Hùng, Xã Quỳnh Hậu, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0943126366

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bá

 • Mã bưu điện: 465630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Bá
 • Địa chỉ: Xóm Liên Minh, Xã Quỳnh Bá, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0911808171

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Minh

 • Mã bưu điện: 465840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Minh
 • Địa chỉ: Xóm 6, Xã Quỳnh Minh, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0947363379

Bưu điện văn hóa xã Qùynh Yên

 • Mã bưu điện: 465800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Qùynh Yên
 • Địa chỉ: Xóm 10 Yên Đông, Xã Quỳnh Yên, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0943180830

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Ngọc

 • Mã bưu điện: 465650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Ngọc
 • Địa chỉ: Xóm 5, Xã Quỳnh Ngọc, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0915159204

Bưu điện văn hóa xã An Hòa

 • Mã bưu điện: 465710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hòa
 • Địa chỉ: Xóm 8 Quyết Thắng, Xã An Hoà, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0963538767

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Nghĩa

 • Mã bưu điện: 465820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Nghĩa
 • Địa chỉ: Xóm 4, Xã Quỳnh Nghĩa, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0886383376

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thọ

 • Mã bưu điện: 465700
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thọ
 • Địa chỉ: Xóm Thọ Tiến, Xã Quỳnh Thọ, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01275021456

Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải

 • Mã bưu điện: 465671
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sơn Hải
 • Địa chỉ: Xóm 7, Xã Sơn Hải, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0886086465

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thuận

 • Mã bưu điện: 465740
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Thuận
 • Địa chỉ: Xóm Phú Thịnh, Xã Quỳnh Thuận, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0917005260

Bưu điện văn hóa xã Tiến Thủy

 • Mã bưu điện: 465780
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tiến Thủy
 • Địa chỉ: Xóm 2 Phong Tiến, Xã Tiến Thủy, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01272389991

Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Long

 • Mã bưu điện: 465763
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Long
 • Địa chỉ: Xóm Phú Liên, Xã Quỳnh Long, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 0886081570

Bưu điện văn hóa xã Tân Thắng

 • Mã bưu điện: 465880
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thắng
 • Địa chỉ: Xóm 26/3 Bến Nghé, Xã Tân Thắng, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 01232857222

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quỳnh Lưu

 • Mã bưu điện: 464910
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Quỳnh Lưu
 • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: 02383864101

Hòm thư Công cộng Độc lập

 • Mã bưu điện: 465370
 • Bưu cục: Hòm thư Công cộng Độc lập
 • Địa chỉ: Sô´UBND Xã-, Xóm 6 Hồng Long, Xã Quỳnh Hồng, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại:

Bưu cục văn phòng VP BĐH Quỳnh Lưu

 • Mã bưu điện: 464911
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Quỳnh Lưu
 • Địa chỉ: Khối 1, Thị Trấn Cầu Giát, Huyện Quỳnh Lưu
 • Điện thoại: