Hệ thống bưu điện Châu Thành, Trà Vinh

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Châu Thành thuộc tỉnh Trà Vinh, bao gồm: Bưu điện Châu Thành, Bưu điện văn hóa xã Phước Hảo, Bưu điện văn hóa xã Đa Lộc, Bưu điện văn hóa xã Hòa Lợi, Bưu điện văn hóa xã Hưng Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Hòa Thuận, Bưu điện văn hóa xã Hòa Minh, Bưu điện văn hóa xã Long Hòa, Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa, Bưu điện văn hóa xã Nguyệt Hóa, Bưu điện văn hóa xã Song Lộc, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Chánh, Bưu điện văn hóa xã Thanh Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa A, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Thành, Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Thành

Bưu điện Châu Thành

 • Mã bưu điện: 942600
 • Bưu cục: Bưu điện Châu Thành
 • Địa chỉ: Tổ Từ Tổ 1 Đến Tổ 20, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3872200

Bưu điện văn hóa xã Phước Hảo

 • Mã bưu điện: 942650
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phước Hảo
 • Địa chỉ: Ấp Đại Thôn, Xã Phước Hảo, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3890200

Bưu điện văn hóa xã Đa Lộc

 • Mã bưu điện: 942630
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đa Lộc
 • Địa chỉ: Ấp Hương Phụ A, Xã Đa Lộc, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3872155

Bưu điện văn hóa xã Hòa Lợi

 • Mã bưu điện: 942730
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Lợi
 • Địa chỉ: Ấp Qui Nông A, Xã Hoà Lợi, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3890444

Bưu điện văn hóa xã Hưng Mỹ

 • Mã bưu điện: 942710
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Đại Thôn, Xã Hưng Mỹ, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3599100

Bưu điện văn hóa xã Hòa Thuận

 • Mã bưu điện: 942750
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Thuận
 • Địa chỉ: Ấp Bích Trì, Xã Hoà Thuận, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3845292

Bưu điện văn hóa xã Hòa Minh

 • Mã bưu điện: 942690
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hòa Minh
 • Địa chỉ: Ấp Đại Thôn A, Xã Hoà Minh, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3899100

Bưu điện văn hóa xã Long Hòa

 • Mã bưu điện: 942670
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc, Xã Long Hoà, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3799090

Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa

 • Mã bưu điện: 942770
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa
 • Địa chỉ: Ấp Sâm Bua, Xã Lương Hoà, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3898100

Bưu điện văn hóa xã Nguyệt Hóa

 • Mã bưu điện: 942790
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Nguyệt Hóa
 • Địa chỉ: Ấp Cổ Tháp B, Xã Nguyệt Hoá, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3848046

Bưu điện văn hóa xã Song Lộc

 • Mã bưu điện: 942800
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Song Lộc
 • Địa chỉ: Ấp Phú Lân, Xã Song Lộc, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3897001

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Chánh

 • Mã bưu điện: 942840
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Chánh
 • Địa chỉ: Ấp Đầu Giồng A, Xã Mỹ Chánh, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3891200

Bưu điện văn hóa xã Thanh Mỹ

 • Mã bưu điện: 942820
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thanh Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Kinh Xuôi, Xã Thanh Mỹ, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3891333

Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa A

 • Mã bưu điện: 942860
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Hòa A
 • Địa chỉ: Ấp Ô Bắp, Xã Lương Hòa A, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 0294.3896300

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Thành

 • Mã bưu điện: 942620
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Châu Thành
 • Địa chỉ: Tổ Từ Tổ 1 Đến Tổ 20, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: 02943872200

Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Thành

 • Mã bưu điện: 942616
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Thành
 • Địa chỉ: Tổ Từ Tổ 1 Đến Tổ 20, Khóm 2, Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: