Quy đổi từ Độ °C sang Độ °F (C → F)

Độ °c
Độ °f

⚡ Độ °C

Độ C là một đơn vị đo nhiệt độ, được ký hiệu là °C. Độ C tiếng Anh là Celsius

Cách đổi từ độ c sang độ k

K = ℃+ 273.15

1°C = 273.15°K

Dựa trên công thức tổng quát trên có thể dễ dàng đổi độ C sang độ K với những số khác nhau

VD: 2 độ C = 2 + 273.15 = 275.15°K

Ngược lại, muốn biết 1 độ K bằng bao nhiêu độ C, bạn áp dụng công thức sau

Công thức:

℃ = K – 273.15

1 ĐỘ C BẰNG BAO NHIÊU ĐỘ F, ĐỘ K

1 độ C sẽ bằng 33.8 độ F
1 độ C sẽ bằng 274.15 độ K

Tại Sao Có Sự Quy Đổi Trên?

Công thức chuyển đổi giữa các độ F, K và C

- Độ C = (Độ F - 32)/1.8
- Độ C = Độ K - 273.15
- Độ K = Độ C + 273.15
- Độ F = Độ C x 1.8 + 32

Với công thức trên ta có:

1 độ C sẽ bằng 33.8 độ F
1 độ C sẽ bằng 274.15 độ K

⚡ Độ °F

Độ F(°F - Fahrenheit) là một thang nhiệt độ đã được đề xuất vào năm 1724 bởi nhà vật lý người Đức Gabriel Fahrenheit(1686–1736)

Công thức đổi độ F sang độ K

°K = (°F – 32 )/1.8 + 273.15

Để chuyển độ F sang độ K đầu tiên chúng ta lấy độ F – 32, sau đó chia cho 1.8, kết quả nhận được cộng với 273.15 là độ K .

Cách đổi độ F sang độ C

Công thức đổi độ F sang Độ C

°C = (°F – 32) / 1.8

Bài tập đổi từ độ F sang độ C vật lý lớp 6

Vd1 : đổi độ F sang độ C – 86 độ F bằng bao nhiêu độ C 

Theo công thức : 

°C = (°F – 32) / 1.8

oC = ( 86 – 32 ) / 1.8

oC = 30

Như vậy : 86 độ F = 30 độ C

Vd 2 : đổi độ F sang độ C – 96 độ F bằng bao nhiêu độ C

Theo công thức : 

°C = (°F – 32) / 1.8

oC = ( 96 – 32 ) / 1.8

oC = 35.55

Như vậy : 96 độ F = 35.55 độ C

Đầu tiên : lấy 96 – 32 = 64 . Sau đó, lấy 64 chia cho 1.8 = 35.55 oC.

Như vậy với công thức đổi độ F sang độ C chúng ta có thể chuyển đổi bất kỳ độ F nào sang độ C một cách dể dàng.

Quy đổi từ Độ °C sang Độ °F (C → F)

1 Độ °c bằng bao nhiêu Độ °f ? Công cụ quy đổi từ Độ °C ra Độ °F (C → F) bằng tiện ích đổi đơn vị online trực tiếp. Chỉ cần nhập giá trị có ngay kết quả & công thức cách đổi

Xem thêm: