Đại lý bưu điện số 91

  • Mã bưu điện: 652492
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện số 91
  • Địa chỉ: Khóm Trí Nguyên, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 599164