Đại lý bưu điện Số 57

  • Mã bưu điện: 651230
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 57
  • Địa chỉ: Đường 2/4, Phường Vĩnh Hải, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 540499