Đại lý bưu điện Số 21

  • Mã bưu điện: 651131
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Số 21
  • Địa chỉ: Sô´24/6, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang
  • Điện thoại: 831587