Đại lý bưu điện Chợ Đồn

  • Mã bưu điện: 532270
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Chợ Đồn
  • Địa chỉ: Sô´195, Đường Đào Duy Anh, Phường Phú Bình, Thành phố Huế
  • Điện thoại: 524654