Đại lý bưu điện Bình Hòa 1

  • Mã bưu điện: 824112
  • Bưu cục: Đại lý bưu điện Bình Hòa 1
  • Địa chỉ: Sô´7A/19, Khu phố Bình Đáng, Phường Bình Hoà, Thị xã Thuận An
  • Điện thoại: 0274.3784532