Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ

  • Mã bưu điện: 883717
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Vĩnh Mỹ
  • Địa chỉ: Sô´QL 91, Đường Mộ, Phường Vĩnh Mỹ, Thành phố Châu Đốc
  • Điện thoại: 02963863300