Bưu điện văn hóa xã Sỹ Hai

  • Mã bưu điện: 274710
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Sỹ Hai
  • Địa chỉ: Xóm Sĩ Hai, Xã Sĩ Hai, Huyện Hà Quảng
  • Điện thoại: 01255704424