Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Lâm

  • Mã bưu điện: 465531
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Lâm
  • Địa chỉ: Xóm Vinh Hoa, Xã Quỳnh Lâm, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 01678520789