Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Diện

  • Mã bưu điện: 465610
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Quỳnh Diện
  • Địa chỉ: Xóm Đồng Văn, Xã Quỳnh Diên, Huyện Quỳnh Lưu
  • Điện thoại: 01267209551