Bưu điện văn hóa xã Phúc Than

  • Mã bưu điện: 393410
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phúc Than
  • Địa chỉ: Bản Sang Ngà, Xã Phúc Than, Huyện Than Uyên
  • Điện thoại: 0961933900