Bưu điện văn hóa xã Minh Hải

  • Mã bưu điện: 163580
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Minh Hải
  • Địa chỉ: Thôn Khách, Xã Minh Hải, Huyện Văn Lâm
  • Điện thoại: 981514