Bưu điện văn hóa xã Lý Nhân

  • Mã bưu điện: 282540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lý Nhân
  • Địa chỉ: Xóm Bàn Mạch, Xã Lý Nhân, Huyện Vĩnh Tường
  • Điện thoại: 02113838876