Bưu điện văn hóa xã Lương Thông

  • Mã bưu điện: 275260
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Thông
  • Địa chỉ: Xóm Nà Vàng, Xã Lương Thông, Huyện Thông Nông
  • Điện thoại: 01259015138