Bưu điện văn hóa xã Lương Can

  • Mã bưu điện: 275440
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Lương Can
  • Địa chỉ: Xóm Nà Chia, Xã Lương Can, Huyện Thông Nông
  • Điện thoại: 0943535590