Bưu điện văn hóa xã Huổi Một

  • Mã bưu điện: 366870
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Huổi Một
  • Địa chỉ: Bản Pá Công, Xã Huổi Một, Huyện Sông Mã
  • Điện thoại: 01259575778