Bưu điện văn hóa xã Đắk Nhau VHX

  • Mã bưu điện: 831760
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Nhau VHX
  • Địa chỉ: Thôn Thống Nhất, Xã Đắk Nhau, Huyện Bù Đăng
  • Điện thoại: 02713956000