Bưu điện văn hóa xã Cửu Cao

  • Mã bưu điện: 163820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Cửu Cao
  • Địa chỉ: Thôn Hạ, Xã Cửu Cao, Huyện Văn Giang
  • Điện thoại: 724090