Bưu điện văn hóa xã Bình Dương

  • Mã bưu điện: 223240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Dương
  • Địa chỉ: Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình
  • Điện thoại: 0223664600