Bưu điện Trưng Trắc

  • Mã bưu điện: 163530
  • Bưu cục: Bưu điện Trưng Trắc
  • Địa chỉ: Thôn Tuấn Dị, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm
  • Điện thoại: 0321 3997100